Imagen

吉尼佛视频单

主题:点评中大外景_重点构图 (视频01)

讲师:谭小伟    时间:2008-05-18

下载地址:视频01    (下载文件请用暴风影音播放器观看)

在线观看: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本主题其它视频链接地址:   01       02      03     04     05     06  

视频内容

点评照片,重点构图,并演示PS数码处理。


本主题图片:
 

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------