Imagen

吉尼佛视频单

主题:明与暗控制 (视频01)

讲师:谭小伟    时间:2007-10-13

下载地址:视频01    (下载文件请用暴风影音播放器观看)

在线观看: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本主题其它视频链接地址:   01       02  


视频内容

人眼的宽容度远大于摄影。宽容度是指画面能呈现一定影调的前提时,自然景物从暗到亮的范围。我们摄影通常利用较窄的宽容度将寻常的被摄景物表现得富有戏剧变化的效果。

本专题主要讲高调与低调画面。我们先狭义地定义这个术语。所谓高调,一般指画面背景白色﹔所谓低调,一般指画面背景黑色。 那高调、低调是如何营造出来的呢......


本主题图片:


----------------------------------------------------------------------------------------------------